تغییرات تکان دهنده بارسایی ها

تغییرات تکان دهنده بارسایی ها

ریحانه صارمی
ریحانه صارمی دانش آموز پایه دوازدهم تجربی

مهشید نصیری
مهشید نصیری دانش آموز پایه دهم ریاضی

صنم نیکخواه
صنم نیکخواه دانش آموز پایه دهم ریاضی

مائده صادقی
مائده صادقی دانش آموز پایه یازدهم تجربی

صنم مفلح
صنم مفلح دانش آموز پایه دهم تجربی

پانیذ شقاقی
پانیذ شقاقی دانش آموز پایه یازدهم تجربی

نگین وکیلی نیا
نگین وکیلی نیا دانش آموز پایه دوازدهم تجربی

نیلوفر خدارحمی
نیلوفر خدارحمی دانش آموز پایه یازدهم انسانی

سارا مغاری
سارا مغاری دانش آموز پایه یازدهم تجربی

نازنین زهرا برآتی
نازنین زهرا براتی دانش آموز پایه دوازدهم انسانی

مبینا نجیبی
مبینا نجیبی دانش آموز پایه دهم تجربی
1