جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - ریحانه ضامن
73
2 - هلیا علی قارداشی
65
3 - مهربان بیات
63
4 - فریما عابدی
57
5 - مبینا دهقان
مریم مرزبان
54
6 - ثنا بادله
53
7 - شیوا محمدی
52
8 - مهدیه بازیگر
نادیا بطنی
51
9 - مهسا رجبی
50
10 - شانا ارام
حنانه علی میرزائی
نیکی محمدی
49