جدول جام جهانی

یازدهم ریاضی فیزیک

یازدهم ریاضی فیزیک

1 - عارفه جنوبی
83
2 - ارمیتا تقوی
81
3 - مائده شکری زاده
78
4 - آیدا سادات برزگر حسینی
مبینا مشایخ
77
5 - هانیه شاکری
76
6 - هستی شعبانی
75
7 - ایناز خدابنده لو
عسل رحمتی
74
8 - ساحل سرابی
73
9 - ستایش عسجدی
72
10 - زینب جاهد
71