جدول جام جهانی

دهم عمومی

دهم عمومی

1 - فاطمه احمدی
زهرا احمدیان
مائده آرین
گلناز اشکبوسی
سارا افتخاری
فاطمه آقازاده کلور
پریا الله دینی
مریم امیری
عارفه آورکانی
یاسمن بابایی اسگ شهر
مریم باقری
ستاره باقری
متین بختیاری
کتایون بدرنیا
ساناز بهادری
سارا پروانه
پریسا پیرکه
زهرا پیروزیان
تینا توکلی
ملیکا ثمری نیک
رومینا جانفدا
فاطمه جعفری
حدیث جلالی فر
رومینا جهاندیده
تینا حاجی خداداد
ستایش حضوری
مهسا حیدرپور
مهشاد خاکسار
عاطفه خرم
سمانه خسرویار
مهدیس خوشبختی
سپیده داستانی اوغانی
عارفه دهقان
کیمیا دوانی
متینا رادپور
رومینا ربیعی
مهرناز رحیمی
ملیکا رحیمی جعفری
سحر زاهدوند
صبا سرتیپی
فائزه سعیدی
فاطمه شبیریان
شقایق شمس ابراهیم آبادی
مبینا شیرآقایی
مهلا شیری لو
الهه صدزی خانلو
مهسا صفاریان همدلنی
رومینا صفری
آرینا ضیایی
نیلوفر طالبی تواندشتی
پریسا عبادی
تینا علیزاده
زهرا فتاچی
سیده سارا فیروزآبادی
صبا فیروززارع
سوگند قائمی
لیلا کاکو لاریمی
فاطمه کریم زاده
ملیکاسادات محمدی
زهره مدنی اصفهانی
نگار مرکبی
پریا معروفی
پرستو منصوری فعال
زهرا میرزایی
ارمغان نریمان نژاد
پریسا نصیری انصادی
مائده نقی زاده
ملینا نوری
آیدا ولی پور انبار دان
مبینا یاهویی
0