محیط مدرسه

محیط مدرسه

حیاط دبیرستان مدبران بارسا
سالن ورزش دبیرستان مدبران بارسا
طبقه همکف دبیرستان مدبران بارسا
کلاس های دبیرستان مدبران بارسا

تقویم مدارس

پمپ بنزین

برای افراد قوی هیچ اتفاقی دلیل توقف نیست.آن ها در حین مواجهه با مشکلات هم در حال حرکتند.علی میرصادقی

بیشتر بدانیم >>