نمونه سوالات

نمونه سوالات پایه یازدهم

امتحان نهایی زبان فارسی 93 + پاسخ تشریحی

رشته عمومی

امتحان نهایی زبان فارسی 93 + پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ادبیات 93 + پاسخنامه

رشته عمومی

امتحان نهایی ادبیات 93 + پاسخنامه

رشته عمومی

امتحان نهایی دینی 93 + پاسخنامه

رشته عمومی

امتحان نهایی زبان 93 + پاسخنامه

رشته عمومی

امتحان نهایی عربی 93 + پاسخنامه

رشته عمومی

پاسخ تشریحی به همراه سوالات نهایی جبر 93

رشته ریاضی فیزیک

پاسخ تشریحی به همراه سوالات نهایی جبر 93

سوالات امتحان نهایی فیزیک + پاسخنامه

رشته ریاضی فیزیک

سوالات امتحان نهایی  فیزیک + پاسخنامه

پاسخنامه + همراه سوالات هندسه 2

رشته ریاضی فیزیک

پاسخنامه + همراه سوالات هندسه  سال سوم دبیرستان رشته ریاضی93

امتحان نهایی حسابان 93 + پاسخنامه

رشته ریاضی فیزیک

امتحان نهایی شیمی3 + پاسخنامه 93

رشته ریاضی فیزیک

فصل اول فیزیک خانم تاییدی

رشته ریاضی فیزیک

فصل اول فیزیک خانم تاییدی

رشته ریاضی فیزیک

فصل اول فیزیک خانم تاییدی

رشته ریاضی فیزیک

فصل اول فیزیک خانم تاییدی

رشته ریاضی فیزیک
1 2 3