رتبه های مدرسه مدبران بارسا در سال های اخیر

رتبه های مدرسه مدبران بارسا در سال های اخیر

برخی از رتبه های کنکور سراسری مدارس بارسا در سال های اخیر :

. زهرا زارعی  رتبه 22 

. نرگس مالک رتبه 23 

. محبوبه قاجار رتبه 84

. حانیه محمد کریمی رتبه 90

. زینب مالک رتبه 54 

. فاطمه نادری  رتبه 101 

. سحر همتی  رتبه 180 

.  فاطمه مصطفوی منش رتبه 127 

.  نسیم محمدی رتبه 190

. فاطمه حدادی رتبه 268

. مهدیه الوندی رتبه 290 

.  فاطمه فرخی رتبه 321 

. مبینا منصوریان رتبه 390

. مهرنوش هراتی رتبه 449 

.  زهرا باقری رتبه 469 

.  سارا خراطی  رتبه 490

.  معصومه اسوار  رتبه 546

.  یاسمن خفاف زاده رتبه 66 

.  فاطمه مقدم   رتبه 792 

.  اندیشه گلعلی زاده  رتبه 850 

.  مهرسا مردی رتبه 900

.  نیلوفر منوچهری رتبه 952  

.  رضوانه فقیهی رتبه 982 

. مریم ریاضی رتبه 135

. زهرا مهاجری رتبه 221 

. شقایق تهرانی  رتبه 277

. فاطمه اخوین رتبه 309

. صبا رهبر رتبه 335 

. فاطمه اسوار رتبه 415 

. زهرا سادات آفرین رتبه 450 

. نازنین محمود زاده   رتبه 470

. شیده دستجردی     رتبه 527 

. ریحانه پور زمانی رتبه 568 

. محبوبه مهری رتبه 699 

. سارا روز بهی رتبه 800

. عارفه آورگانی    رتبه 861 

. فرزانه داوودی   رتبه 917 

. هما موحدی     رتبه 976 

. فاطمه آقاجانی  رتبه 994

. شهرزاد تاجیک  رتبه 241

. ستاره سپهری رتبه 289

. نرگس نادری رتبه 320 

. غزاله نجات غفار رتبه 360

. کیمیا ربیعی  رتبه 449 

. نگار سلیمانی  رتبه 455 

. ریحانه محمد ربیعی  رتبه 480 

. عاطفه ملا زاده رتبه 530

. غزل منعی   رتبه 623 

. فاطمه زهرا جعفری رتبه 778 

. زینب تقوی  رتبه 848 

. زهرا صارمی رتبه 886

. کیمیا امیری رتبه 945