تغییرات تکان دهنده بارسایی ها

نگین وکیلی نیا

من از وقتی اومدم این مدرسه تازه فهمیدم که مشاور چقدر حضورش میتونه بهمون کمک کنه و مهمه👌.واقعا درس زندگی گرفتم و تونستم همدلی و مهربونی رو یادبگیرم☺️. وقتایی که خیلی نا امید و ناراحت بودم، یجورایی زندگیم رو نجات دادین و نذاشتین با تصمیم های اشتباه به زندگیم اسیب بزنم.😉