نخبگان بارسا

نخبگان بارسا

برخی از رتبه های کنکور سراسری مدارس بارسا در سال های اخیر :

. زهرا زارعی  رتبه 22 

. نرگس مالک رتبه 23 

. محبوبه قاجار رتبه 84

. حانیه محمد کریمی رتبه 90

زینب مالک رتبه 54 

فاطمه نادری  رتبه 101 

سحر همتی  رتبه 180 

.  فاطمه مصطفوی منش رتبه 127 

.  نسیم محمدی رتبه 190

. فاطمه حدادی رتبه 268

. مهدیه الوندی رتبه 290 

.  فاطمه فرخی رتبه 321 

. مبینا منصوریان رتبه 390

. مهرنوش هراتی رتبه 449 

.  زهرا باقری رتبه 469 

.  سارا خراطی  رتبه 490

.  معصومه اسوار  رتبه 546

.  یاسمن خفاف زاده رتبه 66 

.  فاطمه مقدم   رتبه 792 

.  اندیشه گلعلی زاده  رتبه 850 

.  مهرسا مردی رتبه 900

.  نیلوفر منوچهری رتبه 952  

.  رضوانه فقیهی رتبه 982 

. مریم ریاضی رتبه 135

زهرا مهاجری رتبه 221 

شقایق تهرانی  رتبه 277

فاطمه اخوین رتبه 309

صبا رهبر رتبه 335 

فاطمه اسوار رتبه 415 

زهرا سادات آفرین رتبه 450 

نازنین محمود زاده   رتبه 470

شیده دستجردی     رتبه 527 

ریحانه پور زمانی رتبه 568 

محبوبه مهری رتبه 699 

سارا روز بهی رتبه 800

عارفه آورگانی    رتبه 861 

فرزانه داوودی   رتبه 917 

هما موحدی     رتبه 976 

فاطمه آقاجانی  رتبه 994

شهرزاد تاجیک  رتبه 241

ستاره سپهری رتبه 289

نرگس نادری رتبه 320 

غزاله نجات غفار رتبه 360

کیمیا ربیعی  رتبه 449 

نگار سلیمانی  رتبه 455 

ریحانه محمد ربیعی  رتبه 480 

عاطفه ملا زاده رتبه 530

غزل منعی   رتبه 623 

فاطمه زهرا جعفری رتبه 778 

زینب تقوی  رتبه 848 

زهرا صارمی رتبه 886

کیمیا امیری رتبه 945