جدول جام جهانی

دهم انسانی

دهم انسانی

1 - هدیه مرشدی
67
2 - کیمیا بیات
62
3 - الناز درستکان
60
4 - ترنم صالحی
57
5 - رایا رحمتی
48
6 - فاطمه زارعیان
روژینا علی اکبر شیرازی
دیانا کامروایی
هستی محمدی امین
0